Social isolation, 13.10.–10.11. 2012

The exhibition was preceded by an international workshop between the participating artists Maiju Heikkilä (Fin), Anna Tahkola (Fin), Elisabeth Buset (Can), Janne Kärkkäinen (Fin), Sampsa Ingren (Fin), Jonna Sivonen (Fin), Anne Rossi (Fin), Erkki Nampajärvi (Fin), Matti Vainio (Fin) and Annika Bergvik‑Forsander (Fin)


 

Social Isolation

Social Isolation, the second exhibition of the new Berlin based art gallery Galerie TOOLBOX, consists of drawings by ten young artists discussing themes of social alienation from a variety of perspectives. The exhibition is based on a concentrated drawing workshop occurring in the gallery, during which every artist implements one work and participates in the creation of one collective work.

The exhibition approaches the social aspects of modern culture from the concept of alienation. What does alienation mean in modern Europe? How can it be treated with the means of art?

The idea of social alienation originates from the philosophy of Georg Hegel (1770–1831). The term of alienation has been especially connected with the theory of Karl Marx. It is one of the most used theories in social sciences and also in modern art.

Alienation deals with the vanishing of human and natural values in a fragmented and objectified social reality. The working culture, with its emphasis on competitiveness, also escalates social relations. The meaning of human dignity and labour is blurred, when man is above all required to conform to be a part of machinery. The satisfaction of understanding totalities, like finishing a work from beginning to end, is a natural human desire. The structural violence of the society, such as fragmentation that creates weakness or connecting human dignity to the ideal of productivity alienates man from nature, other people, his or her own feelings and needs. We require a human dignity that is independent of economy, production and consumption, a freedom to a more comprehensive life in order to be able to recognize man and nature in connection to us, belonging to our own humanity.

Social Isolation brings artists used to independent and lonely work, to work in a commonly shared space. The exhibition and workshop enable the sharing of art and work, and the joy of producing a work from beginning to end.

Artists of exhibition are Maiju Heikkilä (Fin), Anna Tahkola (Fin), Elisabeth Buset (Can), Janne Kärkkäinen (Fin), Sampsa Indgrén (Fin), Jonna Sivonen (Fin), Anne Rossi (Fin), Erkki Nampajärvi (Fin), Matti Vainio (Fin) ja Annika Bergvik-Forsander (Fin).

Galerie TOOLBOX is a cooperative of seven Finnish artists in the centre of Berlin, in Mitte. The gallery represents Finnish and international art from the perspective of social questions.


Social Isolation

Uuden berliiniläisen Galerie TOOLBOXin toinen näyttely Social Isolation koostuu 10 nuoren taiteilijan teoksista, jotka käsittelevät sosiaalisen eristäytymisen teemoja eri näkökulmista. Näyttelyn pohjana on gallerian tiloissa järjestettävä piirustusworkshop, jonka aikana kukin taiteilijoista toteuttaa yhden teoksen ja osallistuu yhden yhteisteoksen tekemiseen.  

Näyttely lähestyy nykykulttuurin sosiaalisia näkökulmia vieraantumisen käsitteestä käsin. Mitä vieraantuneisuus tarkoittaa nyky-Euroopassa? Miten sitä voi käsitellä taiteen keinoin?

Alkujaan ajatus yhteiskunnallisesta vieraantumisesta tulee saksalaisen Georg  Hegelin (1770 – 1831) filosofiasta. Vieraantuneisuuden termi on myöhemmin liitetty etenkin Karl Marxin teoriaan. Se on yksi käytetyimmistä teorioista yhteiskuntapolitiikassa ja myös nykytaiteessa.

Vieraantuneisuudessa on kysymys inhimillisten ja luonnollisten arvojen katoamisesta sirpaloituneessa ja esineellistetyssä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Kilpailukykyä korostava työkulttuuri laajenee koskemaan myös sosiaalisia suhteita. Niin ihmisarvon kuin työnkin merkitys hämärtyy, kun ihmiseltä vaaditaan ennen kaikkea sopimista koneiston osaksi. Kokonaisuuksien ymmärtämisen, niin kuin työn alusta loppuun saattamisen nautinto on ihmiselle luonnollinen, inhimillinen tarve. Yhteiskunnan rakenteellinen väkivaltaisuus, kuten voimattomuutta aiheuttava sirpaleisuus tai ihmisarvon sitominen tuottavuuden ideaaliin vieraannuttaa ihmistä luonnosta, toisista ihmisistä, omista tunteistaan ja tarpeistaan. Tarvitsemme taloudesta, tuotannosta ja kuluttamisesta vapaata ihmisarvoa, vapautta kokonaisvaltaisempaan elämään, jotta voisimme tunnistaa ihmisen ja ympäristön luonnollisesti meihin liittyviksi, omaan ihmisyyteemme kuuluviksi.

Social Isolation tuo itsenäiseen ja yksinäiseen työhön tottuneet taiteilijat työskentelemään yhteisesti jaettuun tilaan. Näyttely ja workshop mahdollistaa taiteen ja työn jakamisen, sekä alusta loppuun asti valmistuvan työn tekemisen ilon.

Näyttelyn taiteilijat ovat Maiju Heikkilä (Fin), Anna Tahkola (Fin), Elisabeth Buset (Can), Janne Kärkkäinen (Fin), Sampsa Indgrén (Fin), Jonna Sivonen (Fin), Anne Rossi (Fin), Erkki Nampajärvi (Fin), Matti Vainio (Fin) ja Annika Bergvik-Forsander (Fin). Workshopin ja näyttelyn tutorina toimii kuvataiteilija Mika Karhu. Lisäksi workshopissa luennoi filosofi FT Pentti Määttänen.

Galerie TOOLBOX on seitsemän suomalaisen kuvataiteilijan ylläpitämä galleria Berliinin keskustassa, Mittessä. Galleria esittelee suomalaista ja kansainvälistä taidetta yhteiskunnallisten ja sosiaalisten kysymysten tiimoilta.